วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

มหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต MBA

มหาบัญฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่-นครปฐม


การศึกษาที่สร้างนวัตกรรมชีวิต

การศึกษาที่สร้างนวัตกรรมชีวต
การศึกษาที่สร้างนวัตกรรมชีวิตการศึกษาที่สร้างนวัตกรรมชีวิต
การศึกษาที่สร้างนวัตกรรมชีวิต


                                          

การศึกษาในระบบการศึกษา (Education) ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นิยาม ความหมายของการศึกษา มีความหมายว่า “กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” และมาตรา 15 ได้กำหนดระบบการศึกษา ในการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ความหมายการศึกษาในระบบ
         การศึกษาในระบบ (Formal Education) คือการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในระบบ
         1) ถ่ายทอดหรือปลูกฝัง เนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ได้รับการศึกษาวางตัวได้เหมาะสมในสังคม และมีความสามารถประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ หรือตามโอกาสของแต่ละบุคคล
         2) เตรียมเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้และจัดให้เด็กในวัยเรียน ได้รับการศึกษาเพื่อเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่องเพื่อให้มีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย เชาวน์ปัญญา ความสนใจที่เหมาะสมมีความพร้อมในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป
         3) เพื่อพัฒนาเด็กในวัยเรียนทุกระดับให้ได้รับการศึกษา เพื่อประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวระดับพื้นฐาน และเพื่อมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพการงานต่อไป
         4) ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจดำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษา ที่เน้นการวิเคราะห์ วิจัยระดับสูง มุ่งคิดค้นเนื้อหาสาระที่แปลกใหม่จากเดิม นอกจากนี้ยังรวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทางเช่น ด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น
         5) พัฒนาศักยภาพของบุคคลเต็มความสามารถและตอบสนองวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เน้นพัฒนากลุ่มเป้าหมายในลักษณะบูรณาการ คือ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญาคุณธรรม ความคิด ความสำนึก ความรับผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งตามปกติเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา และอาจจัดเสริมเติมในลักษณะฝึกอบรมเฉพาะหรือแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาในระบบ
         1) เด็กก่อนวัยเรียน เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นต้น
         2) บุคคลในวัยเรียน เป็นการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้
              2.1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มักใช้เวลาประมาณสิบสองปี เป็นส่วนใหญ่ ในช่วงปลายของการศึกษาเยาวชนที่สนใจสายอาชีพ แทนที่จะศึกษาสายสามัญ ก็อาจเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษา สายอาชีพได้ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนอาชีวศึกษา ประเภทต่าง ๆ
             2.2) การศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนที่มุ่งศึกษาต่อก็อาจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรวมสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพต่ำกว่าปริญญาด้วย
0

มหาวิ
ทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ที่ตั้ง            มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 169  หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหนองแก๋ว   อำเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่    อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหางดงไปทางทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร  มีรถประจำทางผ่านหลายสาย อาทิเช่น (เชียงใหม่-สันป่าตอง-จอมทอง-ฮอด-แม่ฮ่องสอน ) โทรศัพท์ 0-5381-9999 (10 คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-5381-9998  http://www.northcm.ac.th

การจัดการศึกษา            เปิดดำเนินการสอน ใน 3 ระดับการศึกษา ดังนี้
            ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา  คือ
 • สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
            ระดับปริญญาโท  สาขาวิชา คือ
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาการบริหารและประเมินโครงการ
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบิน
            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
            ระดับปริญญาตรี
            จัดการศึกษาระบบทวิภาค หรือ ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน  หลักสูตรปริญญาตรี 5 คณะ  18  สาขาวิชา ดังนี้
            คณะวิศวกรรมศาสตร์
           
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ดังนี้
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
           คณะบริหารธุรกิจ
           
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 • สาขาวิชาบัญชี
           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
           คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
           หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           คณะนิติศาสตร์
           หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียม (ประมาณการค่าเล่าเรียน) ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ศึกษาปกติ 8 ภาคการศึกษา มีค่าใช้จ่าย/ภาคการศึกษา ดังนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล                                                                    33,000  บาท
สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิตและสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง              25,000  บาท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาปกติ 8 ภาคการศึกษา มีค่าใช้จ่าย/ภาคการศึกษา ดังนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                                  30,000  บาท
สาขาวิชาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            20,000  บาท

คณะบริหารธุรกิจ ศึกษาปกติ 8 ภาคการศึกษา มีค่าใช้จ่าย/ภาคการศึกษา ดังนี้
สาขาวิชาการจัดการ ,สาขาวิชาบัญชี, สาขาวิชาการตลาด
และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ                                 20,000  บาท

คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ศึกษาปกติ 8 ภาคการศึกษา มีค่าใช้จ่าย/ภาคการศึกษา ดังนี้

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        17,000   บาท

คณะนิติศาสตร์ ศึกษาปกติ 8 ภาคการศึกษา มีค่าใช้จ่าย/ภาคการศึกษา ดังนี้

สาขาวิชานิติศาสตร์                                                                               19,000   บาท
            ค่าธรรมเนียม
 • ค่าแรกเข้าศึกษา       
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ /คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • นักศึกษา ชาย            คนละ    4,000    บาท
   • นักศึกษา หญิง           คนละ    3,890   บาท
  •   คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์/คณะบริหารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร์
   • นักศึกษา  ชาย           คนละ    3,550   บาท
   • นักศึกษา หญิง           คนละ    3,440    บาท
การรายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จะต้องปฏิบัติดังนี้ คือ
 • นำหลักฐานการสอบ ได้แก่  บัตรประจำตัวสอบ ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ,สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ ,ใบระเบียนการศึกษาฉบับจริง  พร้อม สำเนา 2 ฉบับ และรูปถ่าย
  ขนาด 1 นิ้ว 5 ใบ  นำมาเป็นหลักฐานประกอบการสอบ
 • หลังจากที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวแล้ว  นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียม
  แรกเข้าศึกษา ตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 3 เพื่อเป็นค่าก่อสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 
  โดยมหาวิทยาลัยฯ จะหักเป็นค่าอุปกรณ์การศึกษา ของนักศึกษาในแต่ละคณะและสาขาวิชา


ปฏิทินการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายของผู้สอบผ่านข้อเขียน

เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555  
วันที่ 23-27 มกราคม 2555   
สอบสัมภาษณ์ ส่งผลการตรวจร่างกายผู้สอบผ่านข้อเขียน ทุกคณะ  ณ  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

วันที่ 23-27 มกราคม 2555
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่  ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และส่งผลการสอบให้โรงเรียน

วันที่ 23-27 มกราคม 2555
    
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

169  หมู่ 3 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 Tel. 0-5381-9999 Fax. 0-5381-9998
http://http://www.northcm.ac.th/
E-mail: mailto:it@northcm.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น